Az Érintésvédelmi felülvizsgálatok célja,menete:

Az Érintésvédelmi Szabványossági Felülvizsgálatok elvégeztetése lakóházakban a tulajdonos,lakóközösségekben az üzemeltető,munkahelyeken a felelős vezető kötelessége,de mindenki érdeke.

A felülvizsgálatok gyakoriságát jogszabály írja elő,ezek alapján az Érintésvédelmi Felülvizsgálatokat el kell végezni:

  • Áram-védőkapcsolókon 3 havonta szerelői ellenőrzéssel
  • Hordozható villamos kéziszerszámokon, kistranszformátorokon, évente szerelői ellenőrzéssel
  • Lakó és kommunális épületekben a VMBSZ hatálya alá tartozó területeken 6 évente szerelői ellenőrzéssel
  • Munkahelyeken,és minden egyéb helyen 3 évente szabványossági felülvizsgálattal

Az érintésvédelmi felülvizsgálat célja,eleget téve a kötelező törvényi szabályozásnak is,az hogy a vizsgált villamos berendezés- legyen az új vagy üzemelő-,érintésvédelme minden téren megfelelő legyen. A felülvizsgáló a vonatkozó szabványok,előírások tudatában, azok alkalmazásával megvizsgálja a villamos berendezést,az esetleges hibákat feltárja,majd a vizsgálati eredményeket dokumentálja.

A vizsgálatok során szemrevételezéssel,és érintésvédelmi célműszerek alkalmazásával történik a vizsgálat,majd ezek után kiértékeljük az adatokat,mérési jegyzőkönyvet,minősítő iratot készítünk.

A felülvizsgálat segítő célú,a megrendelő kérésére történik,a felülvizsgáló nem szankcionál a feltárt esetleges hibákat rögzíti majd a jegyzőkönyveket átadja a megrendelőnek. A felülvizsgálat során tapasztalt apró hiányosságokat azonnal orvosoljuk ,elősegítve ezzel is a rugalmas munkamenetet.

A nagyobb, több időt igénylő hibák/hiányosságok kijavítása az üzemeltető feladata.

A felülvizsgálat lépései:

  • Tájékoztatás,személyes megbeszélés után ingyenes felmérés és árajánlat írásban.
  • Árajánlat elfogadása esetén adatlap kitöltése és/vagy szerződéskötés.
  • Vonatkozó dokumentumok(korábbi jegyzőkönyv másolata,áramszolgáltatói nyilatkozat stb) bekérése.
  • Előre egyeztetett időpontban a felülvizsgálat elvégzése

Mérések, vizsgálati eredmények összegzése,jegyzőkönyvek,minősítő irat kiállítása

Az ide vonatkozó frissen kiadott jogszabály előírásai:

19. § (1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés (a továbbiakban: villamos berendezés) közvetett érintés elleni védelmének, valamint az érintésvédelmi berendezés megfelelőségének ellenőrző felülvizsgálatairól szerelői ellenőrzés, illetve szabványossági felülvizsgálat keretében kell gondoskodni.

(2) Szerelői ellenőrzés elvégzése szükséges a villamos berendezés, illetve érintésvédelmi berendezés

a) létesítése, bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként;

b) érintésvédelmének hibájára vagy hiányosságára visszavezethető rendellenesség észlelése esetén első lépésként;

c) minden érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata alkalmával, annak bevezető részeként; vagy

d) jogszabályban meghatározott gyakoriságú időszakos ellenőrző felülvizsgálatok esetén.

(3) Szabványossági felülvizsgálat elvégzése szükséges

a) új villamos berendezés létesítésekor az üzemszerű használatbavétel előtt;

b) a villamos berendezés bővítése, átalakítása és javítása alkalmával, a szerelői ellenőrzés elvégzése után;

c) az érintésvédelem hibájára vagy hiányosságára visszavezethető, minden olyan rendellenesség észlelése esetén, amelynél a rendellenességi ok meghatározása, a javításhoz szükséges hiba behatárolása szerelői ellenőrzéssel nem volt elvégezhető; vagy

d) jogszabályban meghatározott gyakoriságú időszakos ellenőrző felülvizsgálat esetén.

(4) Rendkívüli munkavégzési körülmények esetén villamos üzemi próba elvégzése is elegendő - az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat helyett - a rendkívüli munkavégzési körülmény elhárításának időtartamára ideiglenesen telepített villamos berendezésekre vonatkozóan, ha azokat független aggregátorról táplálják, vagy az ideiglenes csatlakozó berendezésbe áram-védőkapcsolót szereltek. A villamos működési próbát az üzemszerű használatbavétel előtt kell elvégezni.

(5) Működési próbát kell végezni:

a) áram-védőkapcsolón és a korábban létesített feszültség-védőkapcsolón háromhavonta;

b) ideiglenesen telepített munkahely esetén az áram-védőkapcsolón és korábban létesített feszültség-védőkapcsolón a telepítéskor és azt követően havonta.

(6) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot szerelői ellenőrzéssel legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

a) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évente;

b) b) az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről   szóló rendelet (a továbbiakban: Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat rendelet) szerinti lakóépület, kommunális épület és egyéb épület villamos berendezésein hatévente;”

c) azon villamos berendezésrészen, amelyre a fentiek szerint nincs külön gyakoriság előírva, az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat alkalmával, annak bevezető részeként háromévente.

(7) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot - a VMBSZ hatálya alá tartozó villamos berendezések kivételével - szabványossági felülvizsgálattal rendszeresen, legalább háromévente kell elvégezni a munkahelynek minősülő helyen.

(8) A vizsgált berendezés vizsgálati eredményét írásban kell dokumentálni, amely tartalmazza:

a) hogy a felülvizsgálat mely berendezésre terjedt ki;

b) a vizsgálatot végző felelős személy nevét és az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálói vizsgabizonyítványának számát;

c) hogy milyen ok miatt került sor a vizsgálatra;

d) hogy mikor végezték a vizsgálatot és

e) az irat végén a hitelesítést, amely a dátumot és a vizsgálatot végző aláírását foglalja magába.

(9) Az érintésvédelmi szerelői ellenőrzésről és a villamos üzemi próba eredményéről készülő iratnak a (8) bekezdés a)-e) pontjában felsoroltakon kívül tartalmaznia kell legalább a vizsgált berendezés minősítését, amely lehet megfelelő, vagy nem megfelelő.

(10) Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati ellenőrzésről készülő érintésvédelmi minősítő irat a (8) bekezdés a)-e) pontjában felsoroltakon kívül legalább a következőket tartalmazza:

a) a felülvizsgálat befejezésekor fennmaradó hibákat, amelyeket a részletes felsoroláson túl legalább a közvetlen életveszélyes, vagy a soron kívül javítandó csoportokba kell besorolni és ezt a minősítést az iratban egyértelműen jelölni kell;

b) a mérési eredmények számszerű értékeit tartalmazó, rövidített jegyzőkönyvet, mellékletként.

(11) Az érintésvédelmi minősítő iratban a vizsgált berendezést minden esetben az irat kiállítása idején érvényes előírások szerint kell minősíteni.

(12) A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíteni kell, amit a következő időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni és annak egy példányát a helyszínen kell tartani.